Grå pil som peker til venstre, gå tilbake.
Gå tilbake til artikkeloversikten

Et arbeidsliv i endring – Hva betyr dette for framtidens kontor?

Arbeidslivet er i endring. De ansatte forventer større fleksibilitet og frihet rundt hvor og hvordan arbeidet utføres. Vi snakker om et nytt økosystem for arbeidsplasser, der arbeid på firmaets kontor i snitt utgjør 55 prosent av den totale arbeidstiden. Det hybride arbeidsliv er kommet for å bli. Det krever nytenking om kontorets rolle, innhold og utforming. Hva betyr disse endringene for din virksomhet?

Millennials (25-40-åringer) og Generasjon Z (25-åringer og yngre) vil innen få år utgjør majoritet av arbeidstakere. De fleste nyansatte vil rekrutteres fra disse målgruppene. For å rekruttere og beholde de beste menneskene, må ledelsen hensynta denne gruppen i arbeidet med å utvikle nytt kontor. Gruppen er vokst opp i en kundesentrisk kultur og forventer det samme fra sin arbeidsgiver. Det blir en balansekunst å få nye og eldre generasjoner til å jobbe sammen. 

Frihet til å velge

I målinger utført av de store konsulentselskapene Leesman og Gensler ser vi at de fleste ansatte ønsker å bruke mest tid på kontoret sammen med sine kolleger. Samtidig ønsker de frihet til å velge annerledes ved behov. En arbeidsoppgave må kunne løses like godt om alle er i samme rom, noen digitalt til stede eller at alle deltar digitalt.  Å tilrettelegge for hybride arbeidsprosesser er viktig. Det utvikles kontinuerlig nye verktøy som forbedrer hybrid arbeid.

Folk skal møte folk

Ingen kontorløsning passer alle. Det vokser frem en aktivitetsbasert kontorløsning som har et bredere utvalg av formelle og uformelle arbeidsplasser. Samhandling og interaksjon vil fortsatt være sentralt, men muligheten for å jobbe stille og konsentrert må forbedres. I tillegg ser vi at kontorene blir mer attraktive med et bedre servicetilbud for de ansatte. 

En grunnleggende tanke for ideutvikling er at folk skal møte folk. Integrasjon mellom avdelinger og andre selskaper blir viktigere. Ny infrastruktur i kontorbygg tilrettelegger for dette. Førsteetasjen endres fra mottak og kontrollsone til bygulv med gode servicetilbud for ansatte. 

Gjenbruk og bærekraft

Når nye kontorløsninger skal utvikles, vil det være en forventning fra ansatte og samfunnet for øvrig at en tenker gjenbruk og bærekraftige løsninger. Ikke bare innenfor miljø, men også når det gjelder sosiale og økonomiske forhold. Arealeffektivitet og lavt CO2-avtrykk har større oppmerksomhet enn noen gang. Fleksible løsninger blir enda viktigere. 

God medvirking

Deling av arbeidspulter står sentralt. I gjennomsnitt står 60-70 prosent av kontorpultene tomme. Viktige årsaker er økt bruk av hjemmekontor, flere møter og mange på reise. Det er utfordrende for ansatte å miste sin faste pult. Utvikling av nytt kontor og spesielt mulig deling av pult, må gjennomføres i en god medvirkningsprosess. 

Velvære får ansatte til å være

Well-being eller velvære ser vi får langt større fokus i arbeidslivet. Ledelsen ser verdien av at ansatte opplever fysisk, mentalt, emosjonelt og sosialt velvære. Hvilken betydning kunstig intelligens (KI) vil få på våre arbeidsprosesser og utforming av rom, kan vi se konturer av. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men det vil være overaskende om ikke kunstig intelligens også får betydning for hvordan vi jobber sammen.