Grå pil som peker til venstre, gå tilbake.
Gå tilbake til artikkeloversikten

Free your mind – and your workforce

I kampen om de beste hodene kan god kontormiks og tillitsbasert ledelse bli bedriftens viktigste konkurransefortrinn. 

– Over hele kloden, også her i Norge, ser vi et skifte i hvor og hvordan vi jobber. Nye preferanser fra særlig yngre arbeidstakere påvirker hva vi anser som et godt arbeidssted, sier Thorbjørn Olsen.

Olsen hjelper bedrifter med utvikling av attraktive løsninger for framtidens arbeidsliv. I utviklingen av konseptet Vingtor Arbeidsbar i DSD-bygget i Stavanger, har han fungert som rådgiver. Olsen forteller at brukeropplevelser og velvære har stått sentralt.

– Mens det tidligere var mest vanlig å snakke om de fysiske rammene knyttet til et arbeidssted, er det i dag langt viktigere å skape opplevelser som bidrar til positiv kulturutvikling og et bærekraftig arbeidsliv. 

Vil velge arbeidssted

Pandemien bidro til en rask og kraftig endring av folks oppfatning av fysiske, virtuelle og hybride arbeidsmiljø. Da folk så hva som var mulig å få til utenfor det tradisjonelle kontoret, vokste det frem nye preferanser. 

Deloitte viser blant annet til en internasjonal undersøkelse der 64 prosent av de spurte svarer at de har vurdert eller vurderer å bytte jobb dersom de blir pålagt å være fysisk til stede på bedriftens kontor full tid.  

– Det klare budskapet her er frihet. Arbeidstakere ønsker fleksibilitet til å velge det arbeidsstedet de mener passer best til det arbeidet de skal gjøre, sier Olsen, som understreker at dette ikke betyr at alle ønsker å sitte permanent på hjemmekontor.

–  Et felles, fysisk arbeidssted er fortsatt viktig for de aller fleste. Men hva vi ser på som et attraktivt kontor har endret seg. Meningsfulle opplevelser og valgfrihet til å velge rom ut fra et ønske om alt fra stillhet og konsentrasjon, til læring, sosialisering og inspirasjon er noe mange ser på som verdifullt. 

Kontorets rolle i endring

Endringer i arbeidsmåte og arbeidskultur, er allerede i gang med å påvirke kontorets rolle og utforming. Olsen trekker frem fire trender han mener vil prege kontorløsninger i tiden som kommer:

  • Kafé/lunsjrestaurant: De tradisjonelle kantinene erstattes av mer attraktive serveringstilbud i krysningspunktet mellom jobb og sosialt møtested. 
  • Konsentrasjon: Kontor utviklet de siste 20 årene har gode løsninger for innovasjon og samhandling, men færre muligheter for å jobbe konsentrert. Nå utvikles lesesaler, stillerom, bibliotek og andre soner for fokus. 
  • Co-working-miljøer: Flere bedrifter ser behov for egne remote-kontorer utenfor hovedkontor o.l., der ansatte kan være en del av et sosialt miljø de dagene de ikke jobber andre steder. Dette er f.eks. aktuelt for bedrifter som rekrutterer ansatte fra andre deler av landet enn i byen der hovedkontoret ligger. 
  • Velvære: Opplevelser omkring fellesskap og velvære vil bli enda mer sentralt i tiden som kommer. Undersøkelser fra bl.a. England viser at opp til 20 prosent i enkelte selskaper føler seg ensomme på jobb. 

Thorbjørn Olsen trekker også frem det grønne skiftet, digitalisering og bruk av kunstig intelligens som sentrale endringsagenter i fremtidens arbeidsliv og kontorer. 

Tillitsbasert ledelse

Nye arbeidsmønster krever at ledergrupper ser verdien av tillitsbasert ledelse, sier Olsen.

– Å håndtere disse endringene med konservativ Command-and Control Performance Management, vil mest sannsynlig ikke føre frem. Påtvungen kontroll og målinger har vist seg å svekke produktivitet, i tillegg til at slike metoder virker demotiverende.

– Tillitsbasert ledelse er et konkurransefortrinn i den forstand at flere ønsker å gjøre en god jobb når de trives. Og når flere gjør en god jobb, viser det gjerne også igjen på bunnlinjen. Bedre tilrettelagt arbeidsliv med større grad av frihet er en vinn-vinn-situasjon slik jeg ser det, sier Olsen.  

Det er ikke snakk opp anarki, påpeker han.

– Det går an å ha tydelige mål som sammen sørger for at laget drar i samme retning, uten å dirigere når og hvordan hver enkelt skal jobbe. «No size fits all» og «People Centric Solutions» er to viktige motebegrep i den sammenhengen.

Verdifullt engasjement

En engasjert arbeidsstokk er garantert noe de fleste bedriftsledere ønsker seg. Analyseselskapet Gallup, som gjennomfører jevnlige målinger av medarbeideres engasjement verden over, viser til mange fordeler med god engasjementskultur på jobb: Høyere produktivitet, lavere turnover, bedre profitt og høyere kundelojalitet. 

– Men målingene viser også at nivået av engasjement er synkende. Her har mange bedriftsledere noe å jobbe med, særlig i et marked med lav arbeidsledighet og hard kamp om nåtidens og fremtidens talenter, sier Olsen.

Så hvordan lykkes man med å øke engasjementet?

– Det viktigste er å tenke kultur og opplevelser i fellesskap. En organisasjon der medarbeidere ser meningen med det de gjør, der det er rom til å utvikle seg, og der folk føler sett og ivaretatt av ledelse og kollegaer, er viktig for å bygge engasjement. 

Mange generasjoner sammen

God kontormiks henger også sammen med en annen viktig faktor: Generasjonsmiks. Olsen forklarer:

– Personer født 1980 og senere vil utgjøre opp mot 70 prosent av arbeidsstyrken innen få år. Inntoget av yngre generasjoner vil stå for de største endringene i arbeidslivet, slik jeg forstår det. 

– Yngre generasjoner, som Gen Z og Millennials, er de som er mest opptatt av å tilpasse kalender og arbeidssted etter hvor de presterer best. Yngre og eldre generasjoner har også ulike drivkrefter knyttet til hvorfor de ønsker fleksibilitet.

I noen bedrifter kan man oppleve at opp til fem generasjoner jobber sammen. Å forstå og anerkjenne forskjellene på ulike generasjoner er derfor nødvendig for å lykkes med fremtidens kontorløsninger, sier han. 

– I utviklingen av nye kontormiljøer er det viktig å designe rom som favner bredt når det kommer til behov og tilpasningsmuligheter. Og ekstra viktig er det å rette oppmerksomheten mot de yngre generasjonenes preferanser. Det tror jeg det er mye å vinne på. 

Denne artikkelen ble skrevet for å forklare bakgrunnen til nye konseptet for Vingtor Arbeidsbar. Artikkelen er skrevet av Elin Sola.

Kilder: 

https://www.deloitte.com/global/en/our-thinking/insights/topics/talent/human-capital-trends/2023/future-workplace-trends.html

https://www.gallup.com/394373/indicator-employee-engagement.aspx

https://www.gensler.com/blog/younger-generations-work-differently-future-workplace

https://www.gallup.com/workplace/393497/world-trillion-workplace-problem.aspx

https://www.gallup.com/workplace/405221/no-nice-guy.aspx